узнать больше


 • 2.2 Хөрс - IW:LEARN

  Хуурай хээрийн бүсийн хөрсөн бүрхүүлд улаан хүрэн хөрс зонхилдог байна. ... Хөрсний өчүүхэн жижиг хэсгийн агууламж ихсэх тусам ашигт чийгийн хэмжээ

  узнать больше
 • 14 ХӨРСНИЙ ЧИЙГИЙН ДИНАМИК - Mongolian Academy of ...

  хээрийн хөрсний чийгийн агууламж тунадас ихэссэн 2012-2013 онуудад хөрсний чийгийн агууламж 30-50 % хүртэл ихэссэн. 2008-2009 ба 2012-2013 онуудад хөрс 1

  узнать больше
 • II. Байгалийн нөхцөл — Монгол - IW:LEARN

  Хуурай хээрийн бүсийн хөрсөн бүрхүүлд улаан хүрэн хөрс зонхилдог байна. ... Хөрсний өчүүхэн жижиг хэсгийн агууламж ихсэх тусам ашигт чийгийн хэмжээ

  узнать больше
 • ХӨРСНИЙ ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ ЧАНАР БА ...

  se –хөрсний ханасан уусмалын чийгийн агууламж, г/100 гр. Хөрсний ханасан уусмалын чийгийн агууламж нь хөрсний механик бүрэлдэхүүн, ялзмагийн

  узнать больше
 • ХӨРСНИЙ ШИНЖ ЧАНАР БА ХӨРСНИЙ ЧИЙГИЙН ...

  Хөрсний органик давхарга нимгэн 20 см-аас доош органикийн агууламж огцом буурч байна (Хүснэгт 2). Урвалын орчин хүчиллэг рН 4,56-6,29. Зүсэлтийн 20 см-аас доош

  узнать больше
 • ХАРШОРООН ХӨРСНИЙ ЧИЙГИЙН ДИНАМИК Г ...

  нэвчих (Доржготов, 2003) ба чийгийн агууламж өндөр байна. Жишээлбэл Хур тунадас ихээр орсон 2016 оны vi-vii сар (23.3-27.8%), 2017 оны viii-ix-р саруудад (21.8-24.2%)

  узнать больше
 • ХӨРСНИЙ ДУЛААН ДАМЖУУЛАЛТЫН ...

  𝑤- чийгийн агууламж, % 𝛶𝑑- хуурай хөрсний эзэлхүүн жин, кг/м3 𝛾𝑡 - эзэлхүүн жин 3кг/м Үр дүн Юуны өмнө дулаан дамжуулах чадварыг ялгаатай багажуудаар (sh1 болон tr1)

  узнать больше
 • Fhg]heugo%jkkm^eZe ХӨРСНИЙ ЧИЙГИЙГ ЗАЙНААС ...

  - Хуурай хөрс+бюксний жин (гр) Зайнаас тандан судлах аргаар Landsat 8 хиймэл дагуулын мэдээг ашиглан хөрсний чийгийн индекс SMI-г (Wang et al., 2009) бодсон.

  узнать больше
 • 1) MNS ISO 78-2: 2000 2) MNS 1-3: 200

  Хуурай бодисын хэмжээг хоѐроос доошгүй удаа тодорхойлох ба зэрэгцээ хоѐр ... дээжээс шинжилгээ хийсэн бол чийгийн агууламж тооцож (3) томьѐогоор тооцож,

  узнать больше